Informasjon vedr. ettersøksavtalar for jakta 2018:
I år vert det ikkje sendt avtale ut frå kommunen saman med hjorteløyva. Om du ønskjer å gjere avtale med oss om å stille med utkvilt ettersøksekvipasje under jakta, ta kontakt på e-post: eikefjord.ettersok@gmail.com så får du tilsendt avtale for utfylling.
Du kan også laste ned avtale her:  https://drive.google.com/file/d/1nfn_XJA2dLgnEjUh6QnFEYQ4-5O_7KnM/view?usp=sharing
Når du har fylt ut avtalen og betalt inn, får du den i retur med vår signatur.
Vi sender og ein kopi av den signerte avtalen til Flora kommune v/viltforvaltar, så slepp du å tenke på det. Kul

 
Vakttelefon jaktettersøk :
95 21 85 47

Lovendring mars 2014

Følgjande lovendring gjeld frå mars 2014:

§ 19. (human jakt)

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

§ 20. (bruk av våpen under jakt)

Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.
Til jakt er bruk av hagle for mer enn to skudd og helautomatisk rifle forbudt.
Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:
a)            åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert
b)            ettersøk av påskutt hjortevilt
c)            avliving av vilt som er fanget levende i felle
Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b, har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.
Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn rødrev, ved ettersøk av andre arter enn hjortevilt og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn nevnt i tredje ledd.

Endret ved lover 8 apr 1983 nr. 17, 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).

 


Ettersøksavtale finn du her:
https://drive.google.com/open?id=0B3IVISamiXdJMTVtOFlSMm5IT0k

 


 

Avtale mellom jegar/jaktlag og ettersøksringen kostar 100 pr tildelt hjorteløyve. For denne summen rykker vi ut på ettersøk heile døgnet. Du har som jegar forfølgingsrett ut dagen etter at dyret vart påskoten. Etter dette kan kommunen overta ansvar for ettersøket, men du og jaktlaget har framleis plikt til å delta. Det er Eikefjord ettersøksring som har avtale med kommunen også på desse ettersøka.

Ettersøk rekvirert utanom inngådd avtale fakturerast med 500,- timen + km. godtgjersle a kr. 4,10

Når du har vore uheldig og skote utan å finne att dyret, ring til oss så fort som du kan.
Ved undersøking av skotplass, prøv å ikkje gå for mykje på plassen. Kun ein person undersøker skotplass. Hugs at jo meir du går i sporet, dess vanskeligere gjer du jobben for hunden.

Nokre spørsmål som vil komme frå ettersøksjegar når du ringer og som det kan være greitt å tenke gjennom før jakta, og gjerne ta opp i jaktlaget:

Når var dyret påskote?
Kva for dyr har du skote på?
Såg du skotreaksjon på dyret?
Var det fleire dyr i følge? Korleis reagerte dei andre dyra?
Har du merka av kor du satt, og kor dyret stod då du skaut?
Såg du fluktretning?
Har du søkt etter dyret sjølv? - Med lys? Kor langt gjekk du?
Har du varsla om lysbruk? (Politi, kommune og jaktrettshavar)

Kor plasserer du skotet?