Info

Då er det klart at Eikefjord ettersøksring ikkje lenger skal utføre kommunale ettersøk for Flora kommune.

Anbodsrunden tapte vi på pris, sjølv om vi la oss så lågt som vi følte vi kunne. Det skal tross alt dekke noko av tapt arbeidsforteneste ettersom vi er i arbeid og må ta oss fri frå jobb for å rykke ut.
Med ein beredskap til kr 6,25 pr time (med vakt kvar 4. veke) og utrykning 250 pr time (50 kr meir enn vi har hatt i avtala sidan 2010), vart vi fire ganger dyrere enn Ytre Fjordane ettersøksring, står det i brevet frå kommunen. Ettersom vi er fem ekvipasjer som vil rullere på å ha vakt 24/7 kvar 5. veke, vart det kanskje for mykje for kommunen, sjølv om vi scorer veldig godt på kvalitet og ikkje minst er vi gode på stabilitet, då vi ikkje er så sårbare ved skadar og sjukdom med fleire aktive å spele på.
Vi kjenner på ei letting av at saka no er ferdig handsama. Det siste året har vore tungt, med mykje "skitkasting" i media og ondsinna rykter som har kome oss for øret. Jobben vi starta opp med for 7 år sida, full av idealisme og pågangsmot, vart ikkje lenger like "kjekk" å halde på med når vi følte oss forfulgt og trakassert. Så no takkar vi for oss og overlet den viktige jobben til andre. Vi vonar dei kan klare å følgje opp med tilnærma like god kvalitet som vi har hatt desse åra.
Eikefjord ettersøksring kjem fortsatt til å eksistere og vil fortsatt utføre private ettersøk for jeger og jaktlag. Vi kjem fortsatt til å trene hundane våre jamleg for å oppretthalde den gode kvaliteten, og vi ser fram til å utføre ettersøk for deg og ditt jaktlag dette året, og åra som kjem.
Ta kontakt med oss for å få tilsendt avtale, den vert ikkje sendt ut i lag med hjorteløyva frå kommunen som tidlegare.
Om du ønskjer å gjere avtale med oss, kan du sende e-post til eikefjord.ettersok@gmail.com så får du tilsendt avtale du kan fylle ut og returnere. Du kan også laste ned avtale her:
https://drive.google.com/file/d/0B3IVISamiXdJMTVtOFlSMm5IT0k/view
Når avtalen er i orden får du den i retur og vi sender ein kopi til kommunen, så slepp du å tenke på det også. Kul

Med vennleg helsing den blide gjengen i Eikefjord ettersøksring KulLiker

Trening til jakta

Ein ettersøksekvipasje vert aldri utlært. Ingen ettersøk er like, og nye episodar, som ein ikkje kan forutsjå, skjer på ettersøk. Dette er det umogleg å trene på, ettersom ein ikkje veit kva som kan skje. Det som vi kan trene på, er å lære hundeførar å "lese" hunden sin, sjå korleis den oppfører seg i forskjellige situasjonar på eit spor. Kva gjer den når den er på sporet av eit sjukt/skadd dyr, og korleis oppfører den seg når den går over på eit ferskare spor, gjerne av eit friskt dyr?
Og så er det viktig å trene hunden på at den skal følge rett spor. Ein rett trent hund vel sporet av den skadde hjorten. Vi i ettersøksringen trener ofte hundane våre. Vi  trener den til å følgje det same sporet heile tiden. Vi brukar ikkje hundane våre på jakt, der dei kan få "gode opplevingar" med å spore friske dyr, som fører til fall (skot der hunden får gå frem på dyret). Ein hund er litt som oss menneske, den vel raskaste veg til lukke. Så om den har hatt ein god oppleving med å følgje eit friskt dyr, som vert skote og den får gå fram og "ragge" litt på pelsen, vil den også lettare slå over på ferske spor når den er på eit vanskeleg ettersøk.
Denne egenskapen må vedlikehaldast. Det er ikkje sånn at ein hund som er godkjent for ettersøk automatisk vil være ein god ettersøkshund resten av sitt liv. Det er viktig med vedlikehaldstrening, og det er viktig at fører også er "vedlikehaldstrent" så fører av hunden kan sjå kva hunden driv med når han er på eit ettersøk der ein berre har hunden å stole på. 
Mengdetrening er ikkje berre viktig for skuleungdomen. 
Når våren kjem og snøen og frosten er vekk, er ettersøksjegeren i hardtrening fram mot 1. september, for å være "skarpskodd" og klar for å stå til teneste for andre jegere når dei treng ei unik nase til å spore opp den påskotne hjorten.

Vi gler oss til å stå til teneste for dykk! Smiler

Kva gjer du når du har kjørt på hjort?

Informasjon om Fagdag Ettersøk 2015 finn du HER.


Har du hatt eit ublidt møte med hjort på vegen: Ring politiet på 02800. Du vert då satt over til den av oss som har vakt.

Vi opplever støtt at sjåfør eller passasjer(ar) har gått ut og etter dyret som stikk frå påkjørselstaden, og ber dykk om å ikkje gjere det! 
Går du etter dyret så hindrar du det å legge seg i sårlege, eller du støkker det ut av sårlege. Det inneber at den beste sjansen for oss å få gjere slutt på lidingane til dyret vert øydelagd. Ettersøket blir lenger og vanskelegare, og i mange tilfelle finn vi ikkje dyret att, avhengig av type skade.
Hald deg i bilen viss du vel å vente på oss. Om du ikkje har tid til det, så merk staden der dyret vart påkøyrd før du drar.
 

Alle vi som driv med ettersøk føler vi har ein hobby som gjer meining. Vi får jobbe saman med hunden vår, være ute i naturen, og hjelpe dyr som er skadd og har det ilt.

Kvar gong vi rykker ut til ein hjortepåkjørsel utset vi oss sjølv og hunden for fare. Når vi går langs vegen for å utrede ein skadestad og bilene susar forbi, driv vi med risikosport. 

Så vår bøn til deg som er bilførar er at du viser omsyn når du ser oss. Vi har på oss refleksvest, har ute varselskilt og har naudblink på bilen viss den står i nærleiken. 

Reduser farten!